วิถีชีวิตริมน้ำ

กดเพื่อฟังข้อมูล

แม่น้ำเจ้าพระยาเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของภาคกลาง คือ สายน้ำแห่งชีวิต เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมน้ำ และที่สำคัญยังเป็นช่องทางการค้า และคมนาคมหลักในอดีต จนกระทั่งกรุงเทพฯ ได้รับฉายาว่าเป็น เวนิสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยวิถีชีวิตที่อยู่อิงกับน้ำ บ้านเรือนโบราณจึงล้วนหันหน้าสู่แม่น้ำ เพราะก่อนปี พ.ศ. 2485 ประเทศไทยยังคงใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ทั้งการขนส่งสินค้า รวมถึงการสัญจรไปมา ที่จะมีเรือเมล์เขียว เรือเมล์แดง รวมถึงเรือโยงต่างๆ ซึ่งเรียกโดยรวมว่า ‘เรือจ้าง’ คอยให้บริการตามท่าเรือต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ตามเส้นทางที่แม่น้ำเจ้าพระยาทอดตัวคดผ่านในบริเวณท่าเรือย่านตลาดน้อยก็เช่นกัน ที่เป็นแหล่งศูนย์กลางการค้าขายทางเรือที่สำคัญ ทั้งการค้าขายทางเรือระหว่างชาวไทยด้วยกัน และการค้าขายด้วยเรือสินค้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ ในอดีต ท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือที่มีความพลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่ง ว่ากันว่ามีเรือจอดซ้อนกันจากริมฝั่งออกไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยามากกว่า 4-5 ลำซ้อนกัน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการคมนาคมทางน้ำได้ลดบทบาทลงไปหลังจากที่มีการคมนาคมรูปแบบอื่นเข้ามาแทนที่ แต่หมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยก็ยังคงตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ่งบอกความงดงามแห่งอดีตได้อยุู่เช่นเดิม

 

CONCEPT :

เรือหางยาวเจ้าพระยา หนึ่งในพระเอกของการเดินทางทางน้ำของคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาพนี้เป็นภาพที่นำมาจากภาพเรือหางยาวของจริงและนำมาตัดทอนให้เหลือแต่รายละเอียดที่น่าสนใจ

ARTIST : Yune